Ποιότητα - Ασφάλεια

banner imagebanner image
Ποιότητα
ΜΕΤ.ΚΟ | Κατασκευές Μεταλλικών Κτιρίων - Ειδικές Κατασκευές Κρήτη
 
Στόχος μας είναι η έγκαιρη εκτέλεση και παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις επιθυμίες των πελατών μας, με υψηλό βαθμό ποιότητας, με προσοχή για την ευημερία την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων της εταιρίας υπολογίζοντας ως στελεχιακό δυναμικό τους:
 Πελάτες
 Προμηθευτές
 Εργολάβους
 Ανάδοχους και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη. 
 
Οι στόχοι μας για ποιότητα βασίζονται σε:
 Συγκεκριμένες απαιτήσεις του πελάτη
 Κατάλληλες νομικές απαιτήσεις και κανονισμούς
 Κατάλληλους κωδικούς, οδηγίες και μέτρα που συνιστώνται από τακτικούς Οργανισμούς για τις Μεταλλικές Κατασκευές
 Γενικών αποδεκτά μέτρα

Ασφάλεια - Υγεία - Περιβάλλον
Μεριμνώντας για την υγιεινή και ασφάλεια του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού κύριοι στόχοι αποτελούν η προώθηση της διαρκούς βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και η πρόληψη των κινδύνων μέσω της ευαισθητοποίησης, της συνεχής ενημέρωσης και εκπαίδευσης των παροχών σε δύο τεχνικές υποδομές απαιτώντας την ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων αλλά και τη συμμόρφωση προς τις εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις.
 
Οι στόχοι μας για υγεία ασφάλεια και περιβάλλον βασίζονται σε:
Συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να ενσωματώνονται σε όλα τα επίπεδα των καθηκόντων διαχειριστικής λειτουργίας και λήψης αποφάσεων, να γίνεται κατάλληλα και επαρκής εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων με την λήψη των σωστών μέτρων για την συλλογική προστασία καθώς και ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στην προσπάθεια πρόληψης και προστασίας.
 
Σκοπός μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιδράσεις όσο είναι εφικτό, προσπαθώντας για λύσεις σύμφωνα με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές που να είναι ταυτόχρονα οικονομικά βιώσημες. 

ΜΕΤ.ΚΟ | ΜΙΧ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λατζιμάς /  Ρέθυμνο Κρήτης 
Τηλ/Fax: 28340 93389 Κιν: 6947890777, 6947890778